cane sugar factory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cane sugar factory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cane sugar factory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cane sugar factory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cane sugar factory

    * kinh tế

    nhà máy đường mía