bull mastiff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bull mastiff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bull mastiff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bull mastiff.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bull mastiff

    large powerful breed developed by crossing the bulldog and the mastiff

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).