bullyboy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bullyboy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bullyboy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bullyboy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bullyboy

    a swaggering tough; usually one acting as an agent of a political faction

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).