bug (computer ~) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bug (computer ~) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bug (computer ~) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bug (computer ~).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bug (computer ~)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lỗi, rối