bugged nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bugged nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bugged giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bugged.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bugged

  having hidden electronic eavesdropping devices

  wired hotel rooms

  even the car is bugged

  Similar:

  tease: annoy persistently

  The children teased the boy because of his stammer

  Synonyms: badger, pester, bug, beleaguer

  wiretap: tap a telephone or telegraph wire to get information

  The FBI was tapping the phone line of the suspected spy

  Is this hotel room bugged?

  Synonyms: tap, intercept, bug

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).