beleaguer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beleaguer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beleaguer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beleaguer.

Từ điển Anh Việt

  • beleaguer

    /bi'li:gə/

    * ngoại động từ

    vây, bao vây

Từ điển Anh Anh - Wordnet