besiege nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

besiege nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm besiege giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của besiege.

Từ điển Anh Việt

 • besiege

  /bi'si:dʤ/

  * ngoại động từ

  (quân sự) bao vây, vây hãm

  xúm quanh

  (nghĩa bóng) quây lấy, nhâu nhâu vào (hỏi, xin)

  to be besieged with questions: bị chất vấn dồn dập

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • besiege

  surround so as to force to give up

  The Turks besieged Vienna

  Synonyms: beleaguer, surround, hem in, circumvent

  cause to feel distressed or worried

  She was besieged by so many problems that she got discouraged

  harass, as with questions or requests

  The press photographers besieged the movie star