bugginess nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bugginess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bugginess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bugginess.

Từ điển Anh Việt

  • bugginess

    xem buggy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bugginess

    the state of having bugs