bugbane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bugbane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bugbane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bugbane.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bugbane

    a plant of the genus Cimicifuga having flowers in long racemes or panicles reported to be distasteful to insects

    Similar:

    white hellebore: North American plant having large leaves and yellowish green flowers growing in racemes; yields a toxic alkaloid used medicinally

    Synonyms: American hellebore, Indian poke, Veratrum viride

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).