bugle call nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bugle call nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bugle call giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bugle call.

Từ điển Anh Việt

  • bugle call

    /'bju:glkɔ:l/

    * danh từ

    lệnh kèn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bugle call

    a signal broadcast by the sound of a bugle