bug-hunter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bug-hunter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bug-hunter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bug-hunter.

Từ điển Anh Việt

  • bug-hunter

    /'bʌg,hʌntə/

    * danh từ

    (thông tục) người sưu tập sâu bọ

    nhà nghiên cứu sâu bọ

Từ điển Anh Anh - Wordnet