book copying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

book copying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm book copying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của book copying.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • book copying

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự sao chép sổ sách