blue water) gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blue water) gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blue water) gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blue water) gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blue water) gas

    * kỹ thuật

    khí than ướt xanh