bias nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bias nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bias giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bias.

Từ điển Anh Việt

 • bias

  /'baiəs/

  * danh từ

  độ xiên, dốc, nghiêng

  đường chéo

  to cut on the bias: cắt chéo (vải)

  (nghĩa bóng) khuynh hướng, sự thiên về; thành kiến

  to have a bias in favour of something: có khuynh hướng thiên về cái gì

  to bias towards someone: thiên vị đối với ai

  to have a bias against someone: thành kiến đối với ai

  (vật lý) thế hiệu dịch

  automatic bias: thế hiệu dịch tự động

  * phó từ

  xiên, nghiêng

  chéo theo đường chéo

  * ngoại động từ

  hướng

  to the opinions of the people: hướng dư luận của quần chúng

  gây thành kiến

  to be bias (s)ed against somebody: có thành kiến đối với ai

  ảnh hưởng đến (thường là xấu)

 • bias

  (Tech) thiên áp, điện áp lệch; thiên lưu; thiên từ; dời chỗ; lệch, dịch (d)

 • Bias

  (Econ) Độ lệch.

  + Mức độ mà giá trị kỳ vọng của một ĐOÁN SỐ (ƯỚC LƯỢNG SỐ) khác so với giá trị tham số thực của nó. Xem (BEST LINEAR UNBIASED ESTIMATOR).

 • bias

  (thống kê) độ chênh lệch, sai số hệ thống rời, dịch chuyển

  downwarrd b. (thống kê) chệch xuống dưới, chệch thấp đi

  grid b. sự dịch chuyển lưới

 • bias

  inherent b. tk độ chệch không khử được

  interviewer b. (thống kê) độ chệch phủ quan (độ chệch của kết quả điều tra do

  chủ quan người điều tra gây ra)

  upward b. tk chệch lên trên, chệch lên cao

  weight b. độ chệch trọng lượng (độ chệch do giảm trọng lượng sai gây ra)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bias

  * kinh tế

  chệch

  độ xiên

  đường chéo

  khuynh hướng

  sự chệch

  * kỹ thuật

  dịch chuyển

  điện áp lệch

  độ chênh

  độ dịch chuyển từ

  độ dốc

  độ lệch

  độ lệch (cơ)

  độ nghiêng

  đường chéo

  nghiêng

  phân cực

  sai số hệ thống

  sự dịch

  sự dịch chuyển

  sự dời chỗ

  sự khử méo

  sự lệch

  sự nghiêng

  sự xê dịch

  xiên

  điện:

  có đặc tính nghiêng

  lực định vị rơle

  sự phân cực

  điện lạnh:

  định thời khoảng (ở phần ứng rơle)

  toán & tin:

  độ chệch

  cơ khí & công trình:

  độ xiên

  hóa học & vật liệu:

  thế hiệu dịch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bias

  a partiality that prevents objective consideration of an issue or situation

  Synonyms: prejudice, preconception

  influence in an unfair way

  you are biasing my choice by telling me yours

  cause to be biased

  Synonyms: predetermine

  slanting diagonally across the grain of a fabric

  a bias fold

  Similar:

  diagonal: a line or cut across a fabric that is not at right angles to a side of the fabric