bias of result nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bias of result nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bias of result giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bias of result.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bias of result

    * kỹ thuật

    độ chênh của kết quả