bias trap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bias trap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bias trap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bias trap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bias trap

    * kỹ thuật

    bẫy gây lệch