biased coin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

biased coin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm biased coin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của biased coin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • biased coin

    * kỹ thuật

    đồng tiền không đối xứng