bias normal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bias normal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bias normal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bias normal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bias normal

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phân cực bình thường