bias coefficient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bias coefficient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bias coefficient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bias coefficient.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bias coefficient

    * kỹ thuật

    hệ số lệch