bias light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bias light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bias light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bias light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bias light

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    ánh sáng phân cực