bias relation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bias relation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bias relation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bias relation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bias relation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    quan hệ lệch