beginning tag (btag) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beginning tag (btag) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beginning tag (btag) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beginning tag (btag).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beginning tag (btag)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Bắt đầu TAG