beginning-or file label nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beginning-or file label nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beginning-or file label giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beginning-or file label.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beginning-or file label

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nhãn đầu tập tin