beginning-of-information marker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beginning-of-information marker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beginning-of-information marker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beginning-of-information marker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beginning-of-information marker

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dấu hiệu đầu thông tin