beginning-end tag (dqdb, smds) (betag) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beginning-end tag (dqdb, smds) (betag) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beginning-end tag (dqdb, smds) (betag) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beginning-end tag (dqdb, smds) (betag).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beginning-end tag (dqdb, smds) (betag)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thẻ từ đầu đến cuối (DQDB, SMDS)