beginning of year nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beginning of year nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beginning of year giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beginning of year.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beginning of year

    * kinh tế

    đầu năm