beginning inventory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beginning inventory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beginning inventory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beginning inventory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beginning inventory

    * kinh tế

    giá trị tồn kho đầu kỳ