beginning of stress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beginning of stress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beginning of stress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beginning of stress.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beginning of stress

    * kỹ thuật

    sự bắt đầu ứng suất