beginning-of-tape label nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beginning-of-tape label nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beginning-of-tape label giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beginning-of-tape label.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beginning-of-tape label

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    nhãn đầu băng từ