beginning of chain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beginning of chain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beginning of chain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beginning of chain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beginning of chain

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đầu chuỗi