beginning of life nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beginning of life nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beginning of life giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beginning of life.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beginning of life

    * kỹ thuật

    vật lý:

    sự bắt đầu thời gian sống

    sự khởi động đầu tiên