beginning of tape (bot) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beginning of tape (bot) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beginning of tape (bot) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beginning of tape (bot).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beginning of tape (bot)

    * kỹ thuật

    đầu băng