beginning of table/tape/task (bot) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beginning of table/tape/task (bot) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beginning of table/tape/task (bot) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beginning of table/tape/task (bot).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beginning of table/tape/task (bot)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Bắt đầu của bảng/Băng từ/Công việc