application shortcut key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

application shortcut key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm application shortcut key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của application shortcut key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • application shortcut key

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phím rút gọn ứng dụng