application services nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

application services nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm application services giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của application services.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • application services

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    các dịch vụ ứng dụng