application service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

application service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm application service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của application service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • application service

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dịch vụ ứng dụng