application point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

application point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm application point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của application point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • application point

    * kỹ thuật

    điểm đặt (lực)

    điểm đặt lực