application management nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

application management nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm application management giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của application management.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • application management

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    quản lý ứng dụng

    sự quản trị ứng dụng