application-association nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

application-association nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm application-association giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của application-association.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • application-association

    * kỹ thuật

    hiệp hội

    hiệp hội ứng dụng