applications (apps) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

applications (apps) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm applications (apps) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của applications (apps).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • applications (apps)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    các (chương trình) ứng dụng