application option nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

application option nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm application option giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của application option.

Từ điển Anh Việt

  • application option

    (Tech) tùy ý ứng dụng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • application option

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tùy chọn ứng dụng