application program (ap) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

application program (ap) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm application program (ap) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của application program (ap).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • application program (ap)

    * kỹ thuật

    chương trình ứng dụng