aircraft tug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aircraft tug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aircraft tug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aircraft tug.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aircraft tug

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    xe kéo máy bay