aircraft axis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aircraft axis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aircraft axis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aircraft axis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aircraft axis

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    trục máy bay