aircraft identification nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aircraft identification nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aircraft identification giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aircraft identification.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aircraft identification

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    sự nhận dạng máy bay