aircraft category nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aircraft category nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aircraft category giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aircraft category.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aircraft category

    * kỹ thuật

    loại máy bay