aircraft interception nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aircraft interception nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aircraft interception giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aircraft interception.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aircraft interception

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    sự chặn máy bay