aircraft piracy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aircraft piracy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aircraft piracy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aircraft piracy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aircraft piracy

    * kinh tế

    không tặc