aircraft classification nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aircraft classification nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aircraft classification giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aircraft classification.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aircraft classification

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    sự phân loại máy bay