african violet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

african violet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm african violet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của african violet.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • african violet

    tropical African plant cultivated as a houseplant for its violet or white or pink flowers

    Synonyms: Saintpaulia ionantha

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).